TAP1 1239

Af Birgit Waltenburg, 16. marts 2020

Corona sætter branchen under pres

Re­ge­rin­gens til­tag for at dæm­me op for coro­na-ud­bre­del­sen har sen­dt event- og un­der­hold­nings­in­du­stri­en i bræd­der­ne. Bag kunst­ner­ne, are­na­er­ne og spil­le­ste­der­ne står en un­der­skov af event­ar­ran­gø­rer, ca­te­ring­fir­ma­er og ud­le­je­re af tek­nik til­ba­ge med dybe fru­stra­tio­ner.

Hos Nordic Rentals med ho­ved­sæ­de i Løs­ning i Midtjylland har coronaudbruddet og re­ge­rin­gens an­be­fa­lin­ger om for­sam­lin­ger på mak­si­malt 100 per­so­ner slå­et næs­ten al ak­ti­vi­tet ned.

“Det er en me­get vold­som si­tua­tion for os og hele bran­chen lige – og me­get apar­te at se tin­ge­ne fal­de fra hinanden i så høj has­tig­hed. På fire dage for­svandt mi­ni­mum 75 pct. af om­sæt­nin­gen for hele marts og april. Og vi er da hun­de­ræd­de for at dette lø­ber ind i som­mer­sæ­so­nen, hvor der er et væld af fe­sti­va­ler og ar­ran­ge­men­ter,” siger Tor­ben Pedersen, CEO i Nordic Rentals.

Sel­ska­bet har 71 an­sat­te på en ræk­ke lo­ka­tio­ner i lan­det, her­un­der Tap1 i København, og lige nu er der gan­ske en­kelt intet at lave. Sel­ska­bet har et lig­nen­de set-­up i Norge, hvor al ak­ti­vi­tet li­ge­le­des er for­duf­tet.

“Lige nu er jeg for­trøst­nings­fuld. Men det er svært at gen­nem­sk­ue kon­se­kven­ser­ne. Der­for for­sø­ger vi selv­føl­ge­lig at red­de, hvad vi kan. Vi kig­ger på af­ta­ler fra sag til sag. Men det ram­mer ben­hårdt, og der er et hav af un­der­le­ve­ran­dø­rer som også får det svært,” siger Tor­ben Pedersen.

Han næv­ner op­ga­ver, hvor kun­den har af­ly­st eventet under prø­ver­ne. Andre har truk­ket stik­ket få dage inden en in­ter­na­tio­nal fir­ma­event i mil­li­on­klas­sen.

Mange virk­som­he­der fryg­ter na­tur­lig­vis for de­res med­ar­bej­de­res hel­bred og for ka­ran­tæ­ner­ne, som kan hæm­me ak­ti­vi­te­ter­ne. Og da reg­nin­ger­ne langt fra er be­ta­lt på for­hånd i event­bran­chen, så fal­der store om­kost­nin­ger til­ba­ge på et ud­lej­nings- og event­fir­ma som Nordic Rentals.

“Vi hen­hol­der os til for­ret­nings­be­tin­gel­ser­ne og for­sø­ger at hen­te så me­get hjem som mu­ligt. Men vil jo også gerne hol­de gode re­la­tio­ner og må om­ven­dt hjælpe med at kom­pen­se­re vores un­der­le­ve­ran­dø­rer, så de hol­der sig i live,” siger Tor­ben Pedersen.

Der­for hil­ser han også re­ge­rin­gens hjæl­pe­ini­tia­ti­ver vel­kom­men og rå­der til, at man også har et skarpt øje på event­bran­chen i for­hold til kom­pen­sa­tion og hjælp, for bran­chen bli­ver ramt på alle fron­ter lige nu og ta­ber bun­ker af pen­ge, hver gang der af­ly­ses kon­cer­ter, sports­events og fir­ma­ar­ran­ge­men­ter.“Event­bran­chen er lø­bet lige ind i en mur med 250 km/t. Vi har ikke haft en jor­disk chance for at for­be­re­de os på dette, og der er mange sel­ska­ber i den­ne bran­che, som ikke har mu­lig­hed for at stå igen­nem dette selv. Hvor­dan skal man ud­be­ta­le løn, når al om­sæt­ning for­svin­der,” spør­ger Tor­ben Pedersen. Han fryg­ter en læn­ge­re­va­ren­de si­tua­tion, hvor der skal si­ges far­vel til dyg­ti­ge folk, hvis der ikke kom­mer en hjæl­pen­de hånd fra ek­sem­pel­vis dag­pen­ge­om­rå­det.

“Vi har ud­styr stå­en­de for 150 mio. kr. og nul ind­tæg­ter. Det er sten­hårdt at bli­ve ramt på flere fron­ter. Og lige nu aner vi jo intet om tids­ho­ri­son­ten, men vi hå­ber selv­føl­ge­lig på, at der kom­mer gang i hjulene igen sna­rest, så jeg kan hol­de på alle de dyg­ti­ge folk. Men vi bli­ver nødt til at kigge på alle løs­nings­mo­del­ler, som si­tua­tio­nen er i øje­blik­ket.”

 

kilde: borsen.dk

ProAV Digital

ProAV2 Forside NET

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Videoredaktion
  • AVID Carbon
  • Mikrofon til tasken
  • Midas Heritage
  • Morten Raarup
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her